Amedeo
Follow us!

Search

KVKK Aydınlatma Metni
  -  KVKK Aydınlatma Metni

ARKOPA AHŞAP PANEL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İNTERNET SİTESİ İLETİŞİM FORMLARINA YÖNELİK
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Arkopa Ahşap Panel San. A.Ş 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz sizin aşağıda yer alan bazı kişisel verileriniz işlenecekleri amaçla uygun ve sınırlı şekilde işlenecektir. Tarafımıza ilettiğiniz kişisel verileriniz fiziki ortamlarda oluşturacağımız dosyada ve kullanmış olduğumuz bilgisayar programlarında güvenli bir şekilde muhafaza edilecektir.

  1. TANIMLAR:
A.    KİŞİSEL VERİ : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

 

B.    İLGİ KİŞİ : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

 

C.    VERİ SORUMLUSU : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
  1. VERİ SORUMLUSUNUN VE VARSA TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca yukarıda tanımına yer verilen Veri Sorumlusuna ait bilgiler Kanunun 10. Maddesi gereğince aşağıda yer almaktadır.

Veri Sorumlusunun Unvanı : Arkopa Ahşap Panel San. A.Ş.
Vergi / Mersis Numarası : 0790369589 / 079036958900017
Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 17. Cad. No:2/C 38070 Melikgazi/Kayseri
Telefon Numarası : 0352 321 2611
KEP Adresi : arkopa@hs01.kep.tr
E-Posta Adresi : kvkk.verbis@hs01.kep.tr
İnternet Adresi : www.arkopa.com.tr
Fax : 0352 321 26 10
  1. VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Veri Sorumlusu tarafından işbu aydınlatma metni kapsamında ilgili kişinin işlenecek kişisel verileri aşağıda sınıflandırılmıştır.

Kimlik Bilgisi : Ad Soyad,
İletişim : Telefon No, E-Posta Adresi

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Veri Sorumlusuna internet ortamında yöntemle ilettiğiniz kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları ve amaçları dahilinde yine aynı Kanununda belirtilen temel ilkelere uygun olarak İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ve bu amaçla bağlantılı, orantılı ve sınırlı bir şekilde işlenecektir.

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARILMA AMACI

Veri Sorumlusu tarafından yukarıdaki amaçlarla işlenen kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

  1. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; internet sayfamızda yer alan iletişim formunun doldurulması suretiyle açık rızanız bulunması hukuki sebebiyle veri işleme şartları kapsamında otomatik yöntemlerle işlenecektir.

  1. İLGİLİ KİŞİNİN KVKK KAPSAMINDA YER ALAN HAKLARI

Veri Sorumlusu tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi sebebiyle Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 11. Maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca;

Arkopa Ahşap Panel San. A.Ş’ nin Organize Sanayi Bölgesi 17. Cadde No: 2/C 38070 MELİKGAZİ / KAYSERİ / TÜRKİYE adresine noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen (veya yetkili vekili marifetiyle) başvuruda bulunarak;

a.    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b.    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c.    Kişisel  verilerin  işlenme  amacını  ve  bunların  amacına  uygun  kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç.  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d.    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e.    maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok

edilmesini isteme,

f.     (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g.    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi

suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ.  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması

hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

Haklarınız bulunmakta olup, Veri Sorumlusu olarak tarafımıza iletilen başvurularınız, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içeresinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

ARKOPA